Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Deklaracja dostepności

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Tuchowski, b.tuchowski@szpital.starachowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 273 95 16.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej jest Grzegorz Bojara, do którego można zgłaszać uwagi i ewentualne problemy z dostępnością pisząc na adres e-mail: g.bojara@szpital.starachowice.pl  lub zgłaszając je telefonicznie dzwoniąc pod numer: (41) 273 98 20.

Koordynatorem ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej jest Barbara Nowak, do której można zgłaszać uwagi i ewentualne problemy z dostępnością pisząc na adres e-mail: b.nowak@szpital.starachowice.pl  lub zgłaszając je telefonicznie dzwoniąc pod numer: (41) 273 99 05.

Informujemy, że Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy zgłaszać na adres: dostepnosc@szpital.starachowice.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 6, 27-200 STARACHOWICE

 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Batalionów Chłopskich z podjazdem dla wózków. Wejście główne posiada zewnętrzne zadaszenie z napisem PORADNIE i automatycznie otwierane/zamykane drzwi. Do drugiego wejścia prowadzą zarówno schody, jak i podjazd dla wózków.
 3. Rejestracja do poradni specjalistycznych oraz Punk Informacyjny znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest zarówno korytarz i pomieszczenia na parterze, jak i pomieszczenia na wyższych kondygnacjach. W budynku znajdują się zarówno klatki schodowe, jak i przylegające do nich bezpośrednio windy ułatwiające przemieszczanie się osobom o szczególnych potrzebach komunikacyjnych.    
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze budynku D w części administracyjnej po lewej stronie korytarza przylegającego do klatki schodowej i windy.    
 6. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.    
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami technicznymi) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej można skorzystać z usług zespołu tłumaczy polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.35. Zespół tłumaczy PJM - kontakt przez Punkt Informacyjny pod numerem telefonu (41) 273 98 15.
 2. Pacjenci ze specjalnymi potrzebami mogą skorzystać z usług tłumacza języka angielskiego oraz języka rosyjskiego. Usługa jest bezpłatna i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.35.
 3. W zakresie wsparcia alternatywnego osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z pomocy pracownika Szatni znajdującej się w budynku D.
 4. W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wprowadzono do stosowania:
  • "Zbiór Zasad Dostępności dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami",
  • "Podstawowe zasady z zakresu dostępności komunikacyjno-informacyjnej, wobec pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach" wraz z przeszkoleniem pracowników PZOZ,
  • Procedurę Systemu Zarządzania Jakością PS-10 "Procedura wejścia na teren PZOZ w Starachowicach osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym" wraz z przeszkoleniem personelu podmiotu leczniczego;
 5. Przeprowadzono audyt (samokontrolę) z zakresu dostępności komunikacyjno-informacyjnej PZOZ zakończony stosownym Raportem.
 6. Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami na lata 2021-2025.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

do góry